Dr Maciej Moszczyński

Dr Maciej Moszyński – historyk, autor monografii Antysemityzm w Królestwie Polskim. Narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej 1864-1914 (Poznań 2017; nominacja w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej Varsaviana 2017/2018)). Interesuje się dziejami społeczno-politycznymi ziem polskich w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem stosunków narodowościowych, dziejów ludności żydowskiej, historii antysemityzmu. W latach 2006-2014 uczestnik międzynarodowego projektu badawczego: Antisemitismus in Europa (1879–1914). Nationale Kontexte, Kulturtransfer und europäischer Vergleich w Zentrum für Antisemitismusforschung w Berlinie. Członek Stowarzyszenia Miasteczko Poznań i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. W dorobku obok artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych ma również przekłady i opracowania historycznych tekstów źródłowych z języka niemieckiego. Zaangażowany w działania na rzecz popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym poznańskich Żydów, autor m.in. mini-przewodnika Szlak dziedzictwa żydowskiego w Poznaniu i wystawy „Poznańscy Żydzi. Obrazy z przeszłości wielokulturowego Poznania”.

W projekcie odpowiedzialny za przekład i opracowanie krytyczne wspomnień Maxa Kollenschera i Bertholda Haase. (Zdjęcie: Maciej Krajewski/Łazęga Poznańska)