Mordechaj Aron Gincburg (1795–1846) – pisarz tworzący w języku hebrajskim, tłumacz, nauczyciel, jeden z prekursorów haskali (oświecenia żydowskiego) na Litwie. Choć zainteresowany naukami świeckimi i kulturą niemiecką, był przeciwnikiem radykalnego oświecenia, które wiodło do sekularyzacji. W swoich pismach i działalności edukacyjnej starał się zajmować stanowisko umiarkowane, godząc liberalizm intelektualny z zachowywaniem prawa żydowskiego. Był przeciwnikiem chasydyzmu. Jest uznawany za prekursora nowoczesnej prozy hebrajskiej. Awiezer jest najważniejszym dziełem Gincburga. To autobiografia, którą pisał przez wiele lat i która nie została ostatecznie ukończona. Po raz pierwszy ukazała się drukiem w Wilnie w 1863 roku, a więc już po jego śmierci. Dzieło to jest wyraźnie inspirowane europejską literaturą autobiograficzną, przypuszczalnie Wyznaniami św. Augustyna czy Wyznaniami Jeana-Jacques’a Rousseau. W tonie charakterystycznym dla żydowskich pisarzy oświeceniowych Gincburg krytykuje braki tradycyjnego żydowskiego systemu edukacyjnego, jednak nie okazuje przy tym również charakterystycznej dla wielu maskilów wrogości wobec żydowskiej tradycji. Awiezer nie był nigdy tłumaczony na język polski.